Số/ Ký hiệu Trích yếu
2204/QĐ-BYT Quyết định quy định tạm thời về mức giới hạn về DEHP trong thực phẩm
56/2011/NĐ-CP Nghị định 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
1256/QĐ-TTg Quyết định số 518/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam